مقالات و پایان نامه ها

firouzbakht-A-10-488-1-4887c31-1

مجله ارگونومیدوره 5، شماره 1، بهار 1396 DOI: 10.21859/joe-05013 تاريخ دريافت مقاله: 1395/05/11 تاريخ پذيرش مقاله: 1395/07/17 واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعیمحل کار تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکیهمدان محفوظ است. سامت جسمیفشارخونافسردگیدیابتسامت رواننیروی کار Read more…

By 92, ago